KOMUNIST - internet biblioteka"Komunist" internet biblioteka je rezultat višegodišnjih napora na prevođenju klasičnih dela marksističke teorije u elektronski oblik. Ona je još uvek u fazi izrade i kontinuirano će se dopunjavati novim materijalom. Krajnji cilj je da ona obuhvati sva marksistička dela prevedena ili napisana na srpskom jeziku. S obzirom na ograničene resurse kojima raspolažemo, kao i obim tih dela, pozivamo sve koji mogu i žele da nam pomognu, bilo svojim ličnim angažovanjem bilo materijalno, da nam se pridruže.

Karl Marks [ biografija | bibliografija ]
Fridrih Engels [ biografija | bibliografija ]
G. V. Plehanov [ biografija | bibliografija ]
Vladimir I. Lenjin [ biografija | bibliografija ]
Lav Trocki [ biografija | bibliografija ]
Roza Luksemburg [ biografija | bibliografija ]
Georg Lukač [ biografija | bibliografija ]
Luj Altiser [ biografija | bibliografija ]
Jurgen Habermas [ biografija | bibliografija ]
Antonio Gramši [ biografija | bibliografija ]
Silvano Bolčić [ biografija | bibliografija ]
Predrag Vranicki [ biografija | bibliografija ]
Obrad Pejanović [ biografija | bibliografija ]
Noam Čomski [ biografija | bibliografija ]
Ištvan Mesaroš [ biografija | bibliografija ]


Celokupan sadržaj "Komunist" internet biblioteke je 2002. godine postao sastavni deo internacionalne Marksističke internet arhive! Ono što ne uspete da pronađete u našoj on-line biblioteci, možete pronaći u MIA na nekom drugom jeziku.


[ na početak | sadržaj | kontakt ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com
Svako korišćenje, kopiranje i distribuiranje materijala je dozvoljeno, izuzev u komercijalne svrhe. Molimo vas da sačuvate oznaku izvora sa koga je materijal preuzet.