POBUNJENI UM - web magazin


Šta je "Pobunjeni um"?

"Pobunjeni um" je magazin koji se publikuje putem interneta, i dostupan je u dva oblika: preko web interfejsa ili isporučivanjem direktno u mailbox čitaoca. Nadamo se da ćemo u budućnosti moći da ga distribuiramo u štampanom obliku i putem drugih medija. "Pobunjeni um" je naslednik web sajta "Crveni kritičar", koji je bio jedini marksistički sajt u Jugoslaviji u proteklih nekoliko godina.

"Pobunjeni um" funkcioniše na neprofitnim osnovama. Svi tekstovi se slobodno mogu kopirati i distribuirati u neizmenjenom obliku uz obavezu da se naznači izvor teksta. Informacije su opštedruštveni resurs kome se ne sme nametnuti monopol privatne svojine, i jedno od fundamentalnih prava ljudi je pravo na istinite i potpune informacije o svetu i društvu koji ga okružuju. Korišćenje u komercijalne svrhe nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti redakcije magazina.

Smisao magazina je da pokuša da pruži objašnjenja za aktuelne društvene probleme sa marksističkog stanovišta i približi marksizam širem sloju ljudi. Jedino marksizam može pružiti racionalnu i ispravnu osnovu za sagledavanje protivrečnosti i procesa u kojima se društvo nalazi. Alternativa koju nude razni klasni i populistički pokreti i partije neizbežno vodi u ćorsokak. Svakodnevno smo svedoci revizije i iskrivljivanja istorije i manipulacija masama, u zavisnosti od trenutnih interesa raznih malih socijalnih grupa. Ovaj magazin treba da da obezbedi alternativni izvor informacija u odnosu na komercijalne medije, koji svesno ili nesvesno funkcionišu kao zastupnici interesa krupnog kapitala i raznih interesnih grupa, i koji daju iskrivljenu sliku društva. Laži, obmane, dezinformacije i poluistine koje ovi mediji plasiraju služe indoktrinaciji ljudi i prihvatanju kapitalističkog uređenja društva kao "normalnog" i jedinog mogućeg. Ovde možete naći: informacije, tekstove i analize o istoriji i tekućim događajima u klasnoj borbi jugoslovenske i uopšte svetske radničke klase, kritiku filozofskih pokušaja diskreditacije marksizma i neka opšta filozofska razmatranja; linkove na sajtove sa kompletnim knjigama u elektronskom obliku i razne tekstove... Istorija ljudskog društva je istorija klasnih borbi, i mi smo stavili sebi u zadatak da doprinesemo koliko možemo ukidanju klasnog društva boreći se za pobedu jedine klase koja je sposobna da to uradi, i koja to mora uraditi da bi sebe samu oslobodila - za pobedu proletarijata.

Nepristrasan i beskompromisan kritički stav prema celokupnoj društvenoj stvarnosti je nužan za razumevanje tendencija u društvu i prepoznavanje i borbu protiv reakcionarnih snaga koje ga ugoržavaju.


Šta je marksizam?

Iako se mnogi iz petnih žila upinju da to negiraju, marksizam je nauka. Zasniva se na Marksovoj teorijskoj kritici kapitalističkog načina proizvodnje i eksploatacije koja iz njega proizilazi. Karl Marks je prvi formulisao zakonistosti nastanka i razvoja ljudskog društva i njihovu dijalektičku vezu sa materijalnom proizvodnjom - pre svega zavisnost, ali i povratni uticaj. Svi društveni odnosi u određenoj epohi su u velikoj meri uslovljeni načinom na koji ljudi proizvode sredstva za život. Od odnosa u koje proizvođači stupaju u procesu materijalne proizvodnje uveliko zavise i svi ostali društveni odnosi.

Marks je zajedno sa Engelsom objasnio nastanak klasnog društva i njegov razvoj do kapitalizma, pokazujući u svakoj društvenoj formaciji da je upravo stepen razvoja sredstava za proizvodnju i proizvodni odnos koji iz njega proističe bio u velikoj meri odlučujući faktor za običajne, pravne, moralne, kulturne i druge norme i odnose.

Zahvaljujući ispravnom dijalektičkom metodu, uzdigao se do razumevanja osnovnog društvenog odnosa u kapitalizmu: kapital-odnosa. Objasnio je kako u procesu prvobitne akumulacije kapitala manja grupa ljudi stvara monopol nad sredstvima za proizvodnju, otuđujući ostale, i primoravajući ih da prodaju svoju radnu snagu kako bi preživeli. Radnik prodajući svoju sposobnost da radi, ne dobija vrednost utrošenog rada, već veliki deo te vrednosti prisvaja kapitalista-poslodavac. Stalnom željom za uvećanjem profita, kapitalisti sve više pojačavaju eksploataciju i siromašenje radnika, uvlačeći celu privredu u krizu. Spuštanjem plata ispod minimuma egzistencije i siromašenjem, radnici su primorani da izvrše socijalnu revoluciju i podruštve sredstva za proizvodnju.

U domenu sociologije, marksizam je pružio veliki doprinos saznanjem da od odnosa prema sredstvima za proizvodnju zavise ostali društveni odnosi. Na toj osnovi, izgrađena su naučna shvatanja pojma društva, nacije, klase, morala, države...

Kao i protiv svih drugih progresivnih ideja u ljudskoj istoriji koje ugrožavaju interese eksploatatorskih društvenih grupa, i protiv marksizma se već više od sto godina bespoštedno bore reakcionarne, najčešće vladajuće klase. Svim silama se bore za očuvanje svojih socijalnih privilegija, shvatajući da je upravo dejstvo marksističke teorije na radničku klasu njihov najveći neprijatelj, koja ih kada jednom postane samosvesna neizbežno uništava. Otuda i toliko upinjanje da se proletarijatu ocrne i zgade ideje socijalizma i tako otupi njegova revolucionarna oštrica. Pa ipak, njihova borba je uzaludna jer unutrašnje protivrečnosti i zakonitosti kapitalizma nužno vode do pauperizacije širih slojeva društva i njegovog klasnog osvešćivanja. Marksizam će pobediti jer proletarijat mora uzeti sudbinu društva u svoje ruke, ne zato što tako želi ovaj ili onaj ideolog ili teoretičar, već zato što ga na to tera nehumana eksploatacija kapitalom.


Uloga marksizma u savremenom društvu

Na osnovi Marksovih teorijskih saznanja je izgrađena teorija diktature proletarijata, naučnog socijalizma, izvršene brojne revolucije, počev od Oktobarske preko Jugoslovenske do Kubanske. Međutim, došlo je do degeneracije ovih društava i diskreditovanja marksizma, i jedan od naših zadataka je svakako objašnjenje ovoga procesa, koje nam može poslužiti za razumevanje sadašnjih društvenih pojava i anticipaciju budućih. Marksizam nije propao, marksizam je zloupotrebljen! Diktature staljinističkog tipa su uništavale u ime marksizma, ali to nije bio marksizam. Demokratija je u samim temeljima istinskog komunizma i socijalizma.
Marksizam podrazumeva kritički odnos prema društvenim pojavama, i ni u kom slučaju ne može biti 'prevaziđen', 'zastareo', 'promašen' i slično, kako bi to mnogi buržoaski ideolozi i dojučerašnji 'komunisti' želeli.

On će se ponovo uzdići i na ovim prostorima jer jedino on može pružiti internacionalističko, humano stanovište za sve ugnjetene ljude Jugoslavije, Balkana, Evrope i sveta. Da bi mogli preuzeti sudbinu u sopstvene ruke, radnici moraju shvatiti na koji način to treba da urade. A upravo je njegov zadatak da im objasni i da ih usmeri.

Kapitalizam koji se sada nalazi u svojoj poslednjoj fazi, imperijalizmu, nije sposoban da prevaziđe svoje protivurečnosti i krize. Njegova progresivna istorijska uloga je bila da razvije proizvodne snage, ali izvršivši tu svoju misiju, njegovi okviri postaju preuski za nabujale proizvodne snage. On ograničava njihov dalji razvoj, stvara nezaposlenost kapaciteta, ciklične krize i svetske ratove u borbi za tržišta. Ali istovremno stvara i uvećava i radničku klasu, klicu njegovog uništenja, koja će ukidanjem privatne svojine nad sredstvima za proizvodnju otvoriti vrata racionalnom korišćenju resursa i humanijem društvu. Zadatak marksizma je da osvesti radničku klasu i pokaže joj mesto i put u borbi sa kapitalizmom.


Naš stav:

Razbijanje SFRJ, bratoubilački ratovi, pljačkanje društva i ubrzano osiromašenje stanovništva su nedvosmisleno pokazali da se ni jedan socijalni i ekonomski problem ne može rešiti na osnovama nacionalizma, šovinizma niti navodnim prozapadnim reformama. Isto koliko je bio opasan Miloševićev totalitaristički režim, opasni su i sadašnji "pro-zapadni" i "pro-demokratski" zagovornici potpunog otvaranja jugoslovenskog tržišta zapadnom imperijalizmu i privatizacije društvene svojine. O tome koliko su zapadne zemlje demokratske najbolje svedoči tromesečna agresija na SRJ 1999. godine. Isto tako, ne postoji pravedna privatizacija - svaka predstavlja uspostavljanje monopola šačice ljudi nad sredstvima za proizvodnju, i osnovu ekonomske eksploatacije radnika.

Recite NE! kapitalizmu, kriminalu, nacionalizmu, 'liberalizmu', korupciji i drugim reakcionarnim pojavama i strujama. Zauzmite human, internacionalistički stav. Borite se za pravedno, socijalističko društvo u kome će sloboda svakog pojedinca biti osnov slobode za sve. Uključite se u borbu za novo društvo zasnovano na marksizmu i naučnom socijalizmu!


Aktivirajte se!

Veoma smo zainteresovani da čujemo vašu kritiku, stavove, želje, predloge... Posebno nas interesuje vaše mišljenje o tekstovima koje ste ovde pročitali. Ukoliko želite da date svoj doprinos ovom sajtu nekim svojim tekstom, javite se! Ako ste imali prethodnih kontakata sa marksističkom teorijom, utoliko bolje. Ako niste, nikad nije kasno da počnete da se obrazujete. Ako imate vremena, volje i znanja da nam pomognete oko održavanja ove prezentacije, kontaktirajte nas. Svi tehnički saveti su dobrodošli.

Dajte šansu marksizmu - pročitajte neku knjigu, prokomentarišite je sa nama, sa svojim komšijama, prijateljima, kolegama... Veoma je važno da ljudi shvate prirodu društvenog sistema u kome žive kako bi mogli da uspešno stanu u zaštitu sopstvenih interesa.


[ na početak | sadržaj | o autoru | kontakt ]

POBUNJENI UM web magazin (www.come.to/crveni), kontakt: proleter@email.com
Svako korišćenje, kopiranje i distribuiranje materijala je dozvoljeno, izuzev u komercijalne svrhe. Molimo vas da sačuvate oznaku izvora sa koga je materijal preuzet.